Salgs- og leveringsbetingelser

ekskl. Færøerne og Grønland.

1 ANVENDELSE

1.1   Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2 RÅDGIVNING OG TILBUD

2.1   LydRommet Danmark A/S rådgiver kun køber inden for eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.

2.2   Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt os.

2.3   Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato med mindre andet aftales skriftligt, med forbehold for mellemsalg.

2.4   Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder LydRommet Danmark A/S sig ret til at hæve eller ændre tilbudet.

2.5   Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i LydRommet Danmark A/S’ tilbud. LydRommet Danmark A/S påtager sig intet ansvar for sådanne.


3 BESTILLING

3.1   Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før LydRommet Danmark A/S har givet accept i form af ordrebekræftelse.

3.2   Stemmer LydRommet Danmark A/S’ ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

3.3   Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i LydRommet Danmark A/S’ ordrebekræftelse. LydRommet Danmark A/S påtager sig intet ansvar for sådanne.

4 PRISER

4.1  Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms, afgifter og montering. LydRommet Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 11.

4.2   LydRommet.dk tager forbehold for prisændringer, tastefejl og udsolgte varer. 

5 LEVERINGSTID

5.1   Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden.

5.2   Såfremt levering ikke har fundet sted 45 dage efter datoen for levering, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til LydRommet Danmark A/S at hæve aftalen for den del af leverancen, der ikke, som forudsat i aftalen, har kunnet tages i brug.

5.3   Undlader køber at modtage leveringsfærdig leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan LydRommet Danmark A/S hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsømmelse er påført LydRommet Danmark A/S.

5.4   Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 11 nævnt begivenhed eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.

6 LEVERINGSBETINGELSER

6.1   Leverancer fra LydRommet Danmark A/S leveres ab lager Jævnfør i øvrigt Incoterms EXW, med mindre andet aftales skriftligt.

7 BETALINGSBETINGELSER

7.1   Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelser.

7.2   Der pålægges alle ordrer 40 kr. i ekspeditionsgebyr.

7.3   LydRommet Danmark A/S forbeholder sig ret til før levering at afkræve garanti for betaling.

7.4   LydRommet Danmark A/S forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sin betalingsbetingelse, har LydRommet Danmark A/S ret til at tage varen tilbage.

7.5   Det følger af pkt. 6, at alle omkostninger i forbindelse med transport af serviceydelser og serviceprodukter, såsom fragt, forsikring etc., skal betales af køber. Foretager LydRommet Danmark A/S udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret på fakturaen.

7.6   Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er LydRommet Danmark A/S berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned.

7.7   Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er LydRommet Danmark A/S berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. LydRommet Danmark A/S er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.

8 GARANTI OG MANGLER

8.1   For alle produkter leveret af LydRommet Danmark A/S garanterer LydRommet Danmark A/S for produkt og produktionsfejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 24 måneder regnet fra levering. Denne garanti er gældende fra den 01.01.2016. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret i overensstemmelse med evt. LydRommet Danmarks monteringsvejledning og almindelig anerkendt praksis.Undtaget for denne garanti er Crown forstærkere, hvor der ydes 3 års garanti fra leveringsdato. Crown yder pr. 1 maj 2011 5 års garanti på alle I-Tech HD, CTs og Macro-Tech serierne købt efter denne dato. Skulle produktet blive videresolgt følger garanti produktet via dets serienummer. Garantien dækker fejl og mangler opstået ved almindelig brug.

8.2   Såfremt der i garantitiden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af vort produkt, foretager LydRommet Danmark A/S afhjælpning af eventuelle mangler inden for normal arbejdstid. Fragt til LydRommet Danmark betales af kunden og retur af LydRommet Danmark.

8.3   Køber må uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte.

8.4   Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold efter varens modtagelse.

8.5   Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori LydRommet Danmark A/S produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for LydRommet Danmark A/S.

8.7   LydRommet Danmark A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

9 RETURNERING AF VARER

9.1   Returnering af varer kan kun ske efter forudgående accept fra LydRommet Danmark A/S. Varen returneres i ubeskadiget originalemballage mærket med et returnummer modtaget fra LydRommet Danmark A/S. Kunden skal ved ønske om returnummer henvise til faktura eller følgeseddel. Returnering sker for købers regning og risiko. Varer uden returnummer vil blive returneret til afsender.  Varen skal være LydRommet Danmark A/S i hænde senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af returnummer. Modtages varen ikke indenfor førnævnte 10 arbejdsdages frist returneres varen uden videre til afsender.

10 PRODUKTANSVAR

10.1 LydRommet Danmark A/S skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning LydRommet Danmark A/S pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som LydRommet Danmark A/S efter punkt 10.2. og 10.3 ikke er ansvarlig for over for køber.

10.2 LydRommet Danmark A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i købers besiddelse. LydRommet Danmark A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

10.3 LydRommet Danmark A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

11 ANSVARSFRIHED

11.1 LydRommet Danmark A/S er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig for LydRommet Danmark A/S på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som LydRommet Danmark A/S ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør. LydRommet Danmark A/S påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar over for køber.

11.2 LydRommet Danmark A/S tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og priser, fejl i illustrationer/fotos, fejl i lagerbeholdninger, systemfejl, udsolgte varer, restordrer, forsinkelser, kunders fejlbestillinger samt force majeure.

12 AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER – VOLDGIFT

12.1 Uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal afgøres ved voldgift og efter danske retsregler, herunder sædvane og handelskutymer.

Juni 2020 - LydRommet Danmark A/S, Sindalsvej 47, 8240 Risskov, tlf. 87 36 20 70

Filters
Sort
display